O nás

Materská škola v Prenčove je jednotriedna môžu ju navštevovať deti od 2 - do 6 rokov.


Škola sa nachádza v strede obce pri Obecnom úrade a v blízkosti budovy Základnej školy. Budova MŠ je vynovená novými peknými farbami modrou a žltou, ktoré sú charakteristické pre našu obec už aj v minulosti.

Naša materská škola žije čulým kultúrno-spoločenským životom. V spolupráci so základnou školou a rodičmi uskutočňujeme rôzne aktivity a podujatia.

Materská škola v rámci výchovne — vzdelávacieho procesu pracuje podľa projeku Škola podporujúca zdravie zameraná na regionálnu výchovu a aktívne spolupracuje so Základnou školou, a teda je tiež zapojená do medzinárodného projektu Zelená škola. Počas celého pobytu v škole cieľavedome pestujeme vzťah detí k prírode a zdravému životnému štýlu. Rozvíjame telesnú zdatnosť a psychomotoriku.
Regionálnym zameraním vedieme deti, aby sa naučili vážiť si hodnoty, ktoré majú doma.Nadväzujeme a oživujeme s deťmi tradície, kultúru a ľudové zvyky, ktoré sa v našej obci eštezachovávajú, poznávame staré remeslá. Častým pobytom v prírode vychádzkami poznávame zaujímavé miesta v okolí, rozvíjamelásku k rodnému kraju, vštepujeme deťom povinnosť chrániť prírodu.

Deťom poskytujeme logopedickú starostlivosť a spolupracujeme s Pedagogicko - psychologickou poradňou. Venujeme individuálny prístup talentovaným deťom a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Pri výchove detí uplatňujeme spoluprácu a partnerstvo rodičov.


Dokumenty:

 

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2018