Čo ponúkame

Chcete, aby Vaše dieťa zažívalo v škole úspech, aby sa do školy tešilo a učilo sa pre život?

Potom vstúpte do našej školy!

   

Sme škola rodinného typu.Máme jednoposchodovú budovu. Na prízemí sa nachádza kuchyňa s jedálňou. Máme aj neveľkú zrekonštruovanú telocvičňu. Na poschodí máme priestory piatich tried prispôsobené celodennému učeniu  a pobytu v ŠKD. Využívame počítačovú učebňu, tvorivú dieľňu. V triedach máme vytvorené hudobno dramatické centrum, čitateľský kútik, prírodovedecké a matematické centrum.V areály školy sa nachádza  ovocný sad, školské políčko , bylinný záhon a záhradné jazierko,učebňa v prírode, oddychová zóna s ohniskom.Škola je vybavená modernými vyučovacími pomôckami .Celá škola je zrekonštruovaná od septembra 2015.     
   

Čo ponúkame žiakom a ich rodičom ?

 • celodenný pobyt v estetickom prostredí
 • vyučovanie v prírode
 • výukové plochy v areály školy
 • moderné vyučovacie metódy
 • zážitkové učenie
 • zdravé stravovanie
 • voľnočasové aktivity
 • výučbu cudzieho jazyka
 • knižnicu a internet
 • telocvičňu a multifunkčné ihrisko


Kompetenčný profil žiaka

Absolvent našej školy po skončení primárneho vzdelania bude:

 • Vedieť aktívne počúvať
 • Vedieť sa učiť
 • Vedieť čítať s porozumením
 • Vedieť získané informácie používať
 • Vedieť používať informačno – komunikačné technológie pri učení
 • Vedieť sa ústne a písomne vyjadrovať v materinskom jazyku
 • Získa základy ústnej a písomnej podoby v cudzom jazyku
 • Byť zodpovedný za vlastné učenie
 • Vedieť sa sebarealizovať
 • Pracovať s chybou a vedieť ju priznať
 • Vedieť argumentovať
 • Uznať iných a vedieť spolupracovať
 • Spolucítiť s ostatnými
 • Vedieť sa dohodnúť dodržať dohodnuté pravidlá
 • Získa základy spoločenského správania
 • Získa kladný vzťah k prírode a jej zachovaniu pre budúce generácie
 • Získa vzťah zachovaniu prvkov regionálnej kultúry


kuchy
kuchy
kuchy
kuchy
kuchy
kuchy
 

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2019