ODPADY

 

Plníme akčný plán Zelenej školy na tému ODPADY

Na základe vyhodnotenia jesenného auditu 2009,na zasadnutí kolégia Zelenej školy sme vybrali ako prioritnú tému ODPADY. Chceme zdokonaliť separovanie odpadov v škole, znížiť ich produkciu a zaradiť do separovania odpad, ktorý sa ešte neseparuje. Chceme sa venovať aj vedľajšej téme VODA a zabezpečiť zachytávanie dažďovej vody, ktorú chceme využívať na zavlažovanie ...Čítaj ďalej

Projektové vyučovanie

Na projektovom vyučovaní sme sa naučili aké druhy odpadu človek produkuje, ako poškodzujú prírodu a dozvedeli sme sa aj históriu odpadov.Zhotovili sme si vlastné nádoby na separovaný odpad.Čítaj ďalej

Informačná kampaň - sprievod obcou

Chceli sme upozorniť aj ľudí v obci, aby sa k nám pridali a tiež separovali odpad vo svojich domácnostiach, preto sme zorganizovali rozsiahlu informačnú kampaň ako sprievod obcou, spojenú s rozhlasovým vysielaním. Počas sprievodu sme sa pýtali občanov či súhlasia so separovaním a aké majú s ním skúsenosti. Čítaj ďalej

Divadielko „Špinko a Špinka v lese“.

Starší žiaci zo školy pripravili pre deti z MŠ divadielko s environmentálnou témou „Špinko a Špinka v lese“,  s ktorým sa predstavili aj na Envirofilme 2010 v Banskej Štiavnici.Učí ich vedieť sa správať v lese a neznečisťovať prírodu odpadkami.Čítaj ďalej

Kompostujeme bioodpad

Dospeláci pomohli pri dokončení kompostoviska v areály našej školy. My už vieme, že pokosená tráva, šupky z ovocia a zeleniny a pohrabané lístie patrí do kompostu. Keď vyzreje vrátime ho stromčekom a zelenine na našom políčku ako hnojivo.Čítaj ďalej

Tvorivé popoludnie

Do našich aktivít sa snažíme zapájať aj rodičov. Na konci septembra 2010 sme zorganizovali jedno popoludnie pod názvom Tvoríme z odpadu. Účasť bola veľmi dobrá, zapojili sa aj tety kuchárky a upratovačky, dokonca sme u nás privítali aj našich bývalých žiakov.Čítaj ďalej

Výstava výrobkov z odpadu

Výrobky z odpadu, ktoré sme vyrobili, sme vystavili v kultúrnom dome pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a dali sme tak o sebe vedieť aj tej najstaršej generácii občanov našej obce.Čítaj ďalej

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2019