História

Školská kronika, bola vedená od šk.roku 1932-33, kde sa dozvedáme, že v obci boli dve školy – evanjelická a rímsko-katolícka. Počas II.svetovej vojny bola v rímsko-katolíckej škole umiestnená poľná nemocnica ruského vojska.
V marci 1945 pro oslobodzovaní obce bola zapálená a úplne vyhorela aj bytom budova evanjelickej školy. Od 2. mája 1945 boli cirkevné školy zrušené a žiaci začali chodiť do spoločnej štátnej ľudovej školy, ktorá stála pri kultúrnom dome.
Do školy chodili aj žiaci z okolitých obcí. V školskom roku 1945-46 bolo v škole zapísaných 127 žiakov a vyučovalo sa v troch triedach:
  • 1.trieda (1.a 2.roč.) 56 žiakov
  • 2.trieda (3.a 4.roč.) 34 žiakov
  • 3.trieda (5.- 8.roč.) 37 žiakov

Žiaci sa učili na smeny. Vydaním nového školského zákona z 21.4.1948 vznikajú stredné školy a pri menšom počte ako 120, neúplné stredné školy. Školská dochádzka sa predĺžila na 9 rokov, t.j. Do 15 rokov veku dieťaťa.

Budova prestala vyhovovať potrebe vzdelávania žiakov, preto vznikla požiadavka vybudovať novú. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia, bola postavená malotriedna škola a slávnostne daná do prevádzky v školskom roku 1973-74. V nej sa učíme aj v súčasnosti
 

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2023