Projekty

Rekonštrukcia zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ Prenčov

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná v 10/2014. Bola schválená a v 01/2015 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2211012083501. Poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava, zastúpená Ľubomírom Jahnátkom, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.   Názov projektu ...Čítaj ďalej

Ďalšie vzdelávanie MRK v obci Prenčov

V októbri 2012 sa naša škola zapojila do projektu podporujúceho vzdelanostnú úroveň rómskej komunity v obci Prenčov.Aj doteraz dobré vzťahy s Rómami v našej obci sa v rámci tohto projektu prehĺbili. Žiaci sa dozvedajú o kultúre a histórii Rómov, učia sa tancovať rómske tance. V škole pracuje od začiatku projektu asistent učiteľa, ktorý pomáha v priamej vyučovacej ...Čítaj ďalej

Tenis do škôl

V septembri 2008 sa naša škola zapojila do projektu Tenis do škôl, podporovaný Slovenským tenisovým zväzom. Zakúpili sme tenisový balíček, ktorý obsahuje 2 tenisové rakety a loptičky pre každého žiaka .Žiaci sa tak môžu pod odborným vedením p. učiteliek dostať do tajomstva tréningu tenisu, ktorým začínali aj naše veľké tenisové hviezdy Slovenska. Postupne na ...Čítaj ďalej

Mliečna liga

Sme škola, ktorá sa snaží podporovať zdravie svojich žiakov. V roku 2004 sme sa zapojili do projektu Mliečna liga –Danone. Pravidelne odoberáme mliečne výrobky a jogurty, ktoré si majú žiaci možnosť denne zakúpiť. V roku 2008 sme sa zaradili medzi školy, ktoré odoberajú pre svojich žiakov mlieko v projekte Školský mliečny program. Na každého žiaka tak denne pripadne ...Čítaj ďalej

Nová počítačová učebňa

V školskom roku 2009/2010 sme za zapojili do projektu Modernizácia vyučovacieho procesu na základných školách, pod záštitou Ústavu informácií a prognóz školskta SR. V rámci tohto projektu škola obdržala od firmy DATALAN IT WORKS novú výpočtovú techniku v hodnote 5 166,- Eur (5 počítačov, dataprojektor a 1 notebook), pre využitie v priamej výchovno-vzdelávacej činnosti ...Čítaj ďalej

Modernizácia vyučovacieho procesu

Už aj v našej škole vyučujeme moderneNa konci školského roka 2009/2010 sme vybavili obe triedy Základnej školy a tiež materskú školu interaktívnymi tabuľami, vďaka ktorým aj my môžeme vyučovať tými najmodernejšími technológiami. Tieto tabule sú dotykové, žiaci môžu na ne kresliť, písať, dopĺňať chýbajúce hlásky, čísla podľa povahy cvičenia. Najčastejšie ...Čítaj ďalej

Školské ovocie

Od septembra 2010 sme sa zapojili do projektu Školské ovocie. Tento projekt je zameraný na podporu konzumácie ovocia na školách a je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom.Dodávateľom ovocnej šťavy je Boni Fructi spol.s.r.o. Dunajská Lužná. Deti dostávajú 100% jablkovú šťavu 1x do týždňa počas desiatovej prestávky. Ostatné dni zabezpečujeme príjem ovocia a zeleniny ...Čítaj ďalej

Detské olympijské hry - kvíz o olympijských hrách

Náš projekt sme nazvali Detské olympijské dni a trval od 21.9. do 25.9.2009. Počas týchto dní sme deti z MŠ a žiakov ZŠ zoznámili s myšlienkou olympionizmu, symbolmi olympijských hier, ich vznikom, športmi a našimi olympionikmi. Po celý týždeň žiaci kreslili športovcov, na ktorých by sa chceli podobať, vyhľadávali obrázky športovcov a olypijských hier na internete, ...Čítaj ďalej

Detské olympijské hry

Vyvrcholením športovej ale aj vedomostnej prípravy boli pre nás samotné Olympijské hry. Slávnostný ceremoniál mal všetky potrebné náležitosti od vlajok s logom DOFM Slovensko a ZŠ s MŠ Prenčov, cez zapálenie olympijského ohňa , po zaspievanie olympijskej znelky.Deti a žiaci súťažili v troch kategóriách- Mravčekovia, Hvieždičky a Slniečka, v štyroch povinných ...Čítaj ďalej

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2019