Rada rodičov

Rada rodičov je poradný orgán školy. Hospodári s finančnými prostriedkami Rodičovského združenia.
Vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu rodičov. Členovia Rady rodičov sú volení triedni dôverníci.
  
ZLOŽENIE RADY RODIČOV


predseda:  
Ing. Zuzana Kondeková 

hospodár:
Mgr. Martina Rievajová

členovia:
MVDr. Martina Borgulová  
Radka Danielová
Jana Ihradská


Dokumenty:

 

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Školská jedáleň
Mobil: 0903 612 514

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2024