Aktuality, oznamy

OZNAM PRE RODIČOV A DETI

Od 11.januára 2021 do odvolania sa budeme učiť z domu.
Zadania na domáce vyučovanie nájdete v sekcii Učíme sa z domu.

 

Učíme sa pre život


Od septembra 2018 ponúkame v našej ZŠ s MŠ Prenčov moderné, inovatívne a vysokoefektívne učenie-integrované tematické vyučovanie.
Učebné osnovy jednotlivých predmetov, schválené Ministerstvom školstva v jednotlivých ročníkoch máme zintegrované tak, aby navzájom logicky a tematicky súviseli.  Podrobne sme spracovali  učivo a zostavili  do mesačných tém a celoročnej témy, ktorá je motivačná a pre deti pútavá. Pri vyučovaní nás neruší  zvonček. Vyučovanie prebieha v 90 minútových blokoch, v ktorých učivo  prírodovedy plynule prechádza do matematiky, slovenčiny alebo anglického jazyka.
Na konkrétnych životných situáciách si žiaci prirodzene osvojujú materinský jazyk a jeho pravidlá, zoznamujú sa s literárnymi hrdinami a aj matematika im dáva zmysel, pretože jednotlivé počtové operácie vychádzajú priamo zo života.
Zohľadňujeme individualitu každého dieťaťa, úlohy sú diferencované podľa veku, s rôznymi stupňami obtiažnosti, podľa ročníka, v ktorom je žiak zaradený. Prirodzene  rozvíjame čítanie s porozumením a učíme sa prezentovať prečítané literárne diela.
V škole  vládne pokojná a priateľská atmosféra ,s pravidlami, ktoré nás učia správať sa k sebe tak, aby sme sa cítili príjemne,  mali úctu k druhým, aktívne počúvali, uznali najlepší osobný výkon, nemali strach z chyby, ktorú môže urobiť každý. Hodiny angličtiny mávame s anglickými lektormi.Každý deň mávame telovýchovný blok - hrávame tenis, bedbinton, florbal.
Pracujeme tímovo- delíme si úlohy, učíme sa  preberať zodpovednosť za ich vypracovanie,učíme sa presadzovať vlastné myšlienky a postupy, spolupracovať pri dosahovaní spoločného cieľa, podriadiť svoje vlastné predstavy spoločnému  prospechu, prispôsobiť sa väčšine, zažívať spoločne radosť zo spoločných výsledkov, z dobre vykonanej práce. 
Každý deň v našej škole je  výnimočný.

FOTO nájdete na facebooku Zš Mš Prenčov

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2021