Proenvironmentálna výchova

Aktivity na pomoc a ochranu prírode sa prelínajú celým naším školským a mimoškolským životom.Na všetkých vyučovacích hodinách dokážeme naše poznatky zúročiť, či už na slovenčine, matematike, aj v informatickej výchove. Najradšej majú deti projektové týždne na rôzne témy o prírode a jej ochrane, kde môžu bádať,skúmať a zážitkovo sa učiť. Žiaci 3. a 4. ročníka si svoje vedomosti prehlbujú na povinnom vyučovacom predmete Environmentálna výchova.Ako to často na týchto hodinách vyzerá si môžete pozrieť.

Podrobný obsah evironmentálnej výchovy ako vyučovacieho predmetu a prierezovej témy si môžete pozrieť v našom Školskom vzdelávacom programe.

Dokumenty: 

Na tému ODPADY

2.februára 2017 sme opäť prežili v škole jeden netradičný deň. Tento krát sme pociťovali potrebu zasvätiť najmladších žiakov do problematiky odpadov, ich správneho triedenia, znižovania i možnosť ich opätovného využitia.Túto neľahkú úlohu sme zverili našim najstarším žiakom 3. a 4. ročníka, ktorí majú povinný predmet environmentálnu výchovu. Pod vedením ich ...Čítaj ďalej

Otváranie studničky 2016

31.máj patrí Otváraniu studničiek, preto sme aj tú našu vyčistili, upravili okolie a pripravili pre smädných turistov.Čítaj ďalej

Prečo je dobré recyklovať elektroodpad?

Na hodinách environmentálnej výchovy v mesiaci február 2016 sme skúmali prečo je potrebné a dôležité správne separovať elektroodpad. Vyhľadávali sme informácie aj prostredníctvom internetu ale aj priamo v škole, či doma. Hľadali sme nepotrebné batérie a elektrospotrebiče. učili sme sa svoje získané poznatky prezentovať pred spolužiakmi. Chceli sme poučiť aj dospelých, ...Čítaj ďalej

Environmentálny kalendár

V rámci zeleného projektu Recyklohry sme si zhotovili environmentálny kalendár s niektorými významnými dňami v oblasti ekológie a ochrany prírody. Mnohé z nich si pravidelne pripomíname celoškolskými aktivitami počas celého roka. Pri tejto príležitosti sme si zhotovili aj ochranný totem našej školy.Čítaj ďalej

Jesenná príroda očami žiakov

Na jesennej ENV sme si zobrali na hodinu zápisníky, perá a fotoaparát. Skúmali sme rozmanitosť našej prírody v okolí našej školy. Zachytili sme všetko čo nás v prírode zaujalo, ale aj to čo do prírody nepatrí. Čítaj ďalej

Základná škola
Tel.: 045 - 699 5249
Mobil: 0910 533 036

Materská škola
Mobil: 0910 533 037

Základná škola s materskou školou Prenčov © 2019